თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ვებ-გვერდზე Photomaiko.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე ან/და საკონტაქტო ნომერზე, შეგვატყობინოთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

   გადამხდელის სახელგვარი,  ანგარიშის და საკონტაქტო ნომერ;

   ოპერაციის განხორციელების თარიღ;

   ჩარიცხული თანხის ოდენობა;

აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.  თქვენი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა თქვენს მიერ შემოთავაზებულ მიმღების ანგარიშზე.

 

გაითვლისწინეთ  რომ, კომპანიის მხრიდან მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნება ხდება დაბრუნების ფორმის შევსებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში.

   

შეკვეთის გაუქმების მოთხოვნა

შეკვეთის გაუქმების მოთხოვნის დასაფიქსირებლად შეკვეთის გაფორმებიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს 2 საათისა. განსახორციელებლად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ შეკვეთის ისტორიაში, დააჭიროთ არსებულ შეკვეთის გაუქმების ღილაკს.